Tekort aan woningen en hoge huizenprijzen

Met een tekort van 390.000 woningen en sterk stijgende huizenprijzen staat de Nederlandse woningmarkt voor uitdagingen. Politieke partijen erkennen de problemen en benadrukken het belang ervan in de aanloop naar de verkiezingen. Uit een peiling blijkt dat de woningmarkt vooral voor jongeren van 18 tot 34 jaar het belangrijkste verkiezingsthema is.

Het woningtekort, berekend door ABF Research, is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, met slechts een tijdelijke daling in 2021. Regionaal gezien zijn de grootste tekorten te vinden in Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond.

Een frustratie voor woningzoekenden is de lange wachttijd voor sociale huurwoningen, waarvan het aanbod de afgelopen tien jaar afnam. Corporaties wijten dit deels aan de invoering van de verhuurdersheffing in 2013, die recentelijk is afgeschaft.

De huizenprijzen, behalve een tijdelijke dip tijdens de kredietcrisis, zijn voortdurend gestegen. Momenteel ligt de gemiddelde verkoopprijs op 422.000 euro. In vergelijking met andere EU-landen besteden Nederlanders een relatief groot deel van hun inkomen aan wonen.

Om het tekort aan te pakken, moet er vooral meer gebouwd worden. In 2022 werden bijna 100.000 woningen toegevoegd, maar het aantal afgegeven bouwvergunningen daalt, wat de realisatie van de ambitie om tot 2030 900.000 woningen bij te bouwen in twijfel trekt.

Woningtekort Groningen

In 2022 werd de inschatting gemaakt dat het tekort aan woningen in Groningen iets meer dan 7.000 bedraagt, met de voorspelling dat dit tekort in de provincie zal toenemen tot 10.000 in het jaar 2025.

Bron: NOS